qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

new3คณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับอุดมศึกษา (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (C-IQA) ได้จัดโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ และได้มีการจัดประกวดและตัดสินผลงานนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม จากคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาคือ ดร.วิริยาพร ศิริกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทและประกาศนียบัตร 

 present  award

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน 

 1  2  3  4
 5  6  7  8

ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช และรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหารการพยาบาล ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ (รับรางวัลในปี 2561) และ นิสิตเก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
supathra award2017

 

มหาวิทยาลัยสยามจัดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 12 คณะวิชา ซึ่งได้ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้นแล้วภายในเดือนสิงหาคม 2560 

 1  59 0007  20840708 1799254140115377 8072904355411735084 n
 DSC 0015  S 14188560  S 59449353

มหาวิทยาลัยสยามจัดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 48 หลักสูตร ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา 

animation It Bus2 eng2  law 
bus eng sci phdEd
med Lib2 S 12541955 lib

 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ทั้งระดับหลักสูตรและคณะวิชา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน 

 4  3 5 

       สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร และวิทยากรผู้ช่วยของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 4 คน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยามจำนวน 40 คน และอาจารย์จากสถาบันภายนอก 5 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอีกจำนวน 9 คน 

 20841092 1800445539996237 8469738203143452219 n  20914434 1800445739996217 2136227697718838219 n  20915568 1800445993329525 2851219063232325991 n
 20883064 1800445783329546 1684238227715352010 n  20881961 1800445943329530 352499022737248484 n  20840936 1800446513329473 963583670349494877 n
 20800023 1800446043329520 5632009347256814690 n  20799971 1800446576662800 9147023070702346241 n  20840831 1800446726662785 4825235850329337883 n
   20840910 1800445373329587 709985509879346933 n

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา (ระยะที่ 1) เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีตัวแทนนักศึกษาของทุกคณะวิชาเข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 124 คน ทั้งนี้ ได้จัดประกวดโครงการนักศึกษา (ระยะที่ 2) ที่ได้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ดำเนินงานโครงการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการเรื่อง Fun Fun ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ วิทยาลัยศิลปะการแสดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โครงการ What's the QA ของคณะเภสัชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โครงการ QA Knowledge ของคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 20170201 102202  1485950036250  DSC 0046  20170201 155839
 20170201 155902  20170201 160004  20170201 132959  20170201 134014
 DSC 0022  DSC 0011  DSC 0031  DSC 0043
DSC 0034 DSC 0099 DSC 0100 DSC 0101
DSC 0102 DSC 0105 DSC 0106 DSC 0109
DSC 0110 DSC 0118 DSC 0120 DSC 0139 1
DSC 0136 DSC 0135 DSC 0134 DSC 0132 1
DSC 0144

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์การ (OP: Organizational Profile)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน 

 DSC 0069 DSC 0048 20160706 092517
 20160706 113016 20160706 113030  20160706 113058
 20160706 113110  20160706 113133  20160706 113141
 20160706 113242  20160706 112955  20160706 113547
 20160706 112915  20160706 113334  
     

 แผนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/คณะวิชา ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายในเดือนมกราคม 2560 คณะวิชารวบรวมของทุกหลักสูตร ส่งให้กับสำนักประกันคุณภาพฯ
2.คณะวิชา ส่ง SAR ประจำปภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560)  คณะวิชาส่งให้กับสำนักประกันคุณภาพฯ
3.หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 (ภายในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2560) หลักสูตรส่งให้กับผู้ประเมินฯและสำนักประกันคุณภาพฯ
4. หลักสูตร กรอกข้อมูล CHE-QA Online (กำหนดให้กรอกข้อมูล CHE-QA ก่อนการประเมิน) ภายในเดือนมิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพฯ ทำการตรวจสอบ
5. สำนักประกันคุณภาพฯ จัดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (50 หลักสูตร) ภายในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดำเนินการประเมิน

แผนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/คณะวิชา ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. คณะวิชารวบรวมผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อจัดทำ SAR ระดับคณะ และส่ง SAR ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ส่งที่สำนักประกันคุณภาพฯ
2. คณะวิชากรอกข้อมูล CHE-QA Online (กำหนดให้กรอกให้เสร็จสิ้นก่อนการประเมิน) วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560  สำนักประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบ
3. สำนักประกันคุณภาพฯ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559 (12 คณะวิชา) วันพุธที่ 16 - วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ดำเนินการประเมิน
4. สำนัก/ศูนย์ ส่ง SAR ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

 ส่งที่สำนักประกันคุณภาพฯ

5. สำนักประกันคุณภาพฯ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ ปีการศึกษา 2559  วันอังคารที่ 19 - วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560  ดำเนินการประเมิน
6. สำนักประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรและคณะวิชา และนัดหมายหลักสูตรและคณะวิชา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลใน CHE-QA Online วันอังคารที่ 5 - วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
7. สำนักประกันคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลและจัดทำ SAR มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ภายในเดือนกันยายน 2560  
8. มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  ภายในเดือนตุลาคม 2560
9. มหาวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายใน ยังสกอ. ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  

มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 จากคณะผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง Millenium และห้อง Auditorium อาคาร 19 ชั้น 19 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมการประเมิน
คณะผู้ประเมินประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวณิชยานนท์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี 3. รองศาสตราจารย์ ชาญ ถนัดงาน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ

1477557018524 1477557024667 1477557207785 1477557216482
1477557219986 1477557222486 1477557227542 1477624039726
1477624079280 1477624589256 1477627628461 1477624083641
1477651301086 1477651329765 1477651310147 1477651327643
1477651315082 1477651317183 1477651321140 1477651325217

 

 

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน และระดับคณะวิชา ด้วยผลการประเมิน 4.53 (ระดับดีมาก)

บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่)
โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ ,ดร.นลินี สุตเศวต และนางสาวกมลรัตน์ วัชรินทร์
นำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า แนวทางในการยกระดับการอุดมศึกษาไทยตามร่างแผนยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยฉบับใหม่นั้น จะเน้นยุทธศาสตร์สำหรับ 4 เรื่องได้แก่

1. ส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของอุดมศึกษาไทย ปัจจุบันเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมีเพียงบางสาขาเท่านั้นที่ใช้ ซึ่งการนำหลักเกณฑ์วุฒิวิชาชีพมากำกับจะทำให้การผลิตบัณฑิตมีมาตรฐานที่ดี เช่น สาขาแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตต้องสอบผ่านการวัดผลจากแพทย์สภาถึงจะได้รับรองคุณสมบัติแพทย์ คุณภาพของแพทย์จะถูกกำกับโดยแพทย์สภา ดังนั้นการนำหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาใช้จะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และผลิตภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554)
มหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาวิสัยทัศน์ จัดทำอัตลักษณ์นักศึกษา และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผลิตภาพในการดำเนินงานดังนี้
วิสัยทัศน์  : มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและภูมิภาคโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ
อัตลักษณ์นักศึกษา : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล
Identity : Life-long learners with integrity and global perspectives.
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  : จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพ ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
Uniqueness : Provides career relevant education in an environment which recognizes and respects diversity.
ผลิตภาพ  : จัดการศึกษาได้คุณภาพ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คือ "ขยัน ซื่อสัตย์" ปีการศึกษา 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)
ข้อ 1. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึกลำเอียงอันจะนำไปสู่ความอคติ
ข้อ 2. มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ new3
1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 (คลิกที่นี่)
2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (คลิกที่นี่)
3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  (คลิกที่นี่) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 


ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2557

 iqa2558

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2558)

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะnew3 (ตัวบ่งชี้1.4 FTES)

ประกาศการงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ของตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตรnew3
ดังนั้น ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับปริญญาตรี ประเมินทั้งสิ้น 3 ข้อ , ระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินทั้งสิ้น 11 ข้อ

คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557new3

คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ CHE-QA 3D

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร 2558

แบบฟอร์มการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา 2558 (สำหรับผู้ประเมิน)

แบบฟอร์มการเขียน SAR ระดับคณะวิชา2558 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเขียน SAR

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการดำเนินงานของหลักสูตร

isced  ตารางการพิจารณาการตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของวุฒิการศึกษา โดยอ้างอิงจาก ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (Appendix I p.18-20) (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด) 
 
tqfmanual กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์