qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

แผนงาน/ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

 แผนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/คณะวิชา ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. รายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายในเดือนมกราคม 2560 คณะวิชารวบรวมของทุกหลักสูตร ส่งให้กับสำนักประกันคุณภาพฯ
2.คณะวิชา ส่ง SAR ประจำปภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560)  คณะวิชาส่งให้กับสำนักประกันคุณภาพฯ
3.หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 (ภายในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2560) หลักสูตรส่งให้กับผู้ประเมินฯและสำนักประกันคุณภาพฯ
4. หลักสูตร กรอกข้อมูล CHE-QA Online (กำหนดให้กรอกข้อมูล CHE-QA ก่อนการประเมิน) ภายในเดือนมิถุนายน 2560 สำนักประกันคุณภาพฯ ทำการตรวจสอบ
5. สำนักประกันคุณภาพฯ จัดประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (50 หลักสูตร) ภายในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดำเนินการประเมิน

แผนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/คณะวิชา ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ
1. คณะวิชารวบรวมผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อจัดทำ SAR ระดับคณะ และส่ง SAR ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ส่งที่สำนักประกันคุณภาพฯ
2. คณะวิชากรอกข้อมูล CHE-QA Online (กำหนดให้กรอกให้เสร็จสิ้นก่อนการประเมิน) วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560  สำนักประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบ
3. สำนักประกันคุณภาพฯ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2559 (12 คณะวิชา) วันพุธที่ 16 - วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ดำเนินการประเมิน
4. สำนัก/ศูนย์ ส่ง SAR ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560

 ส่งที่สำนักประกันคุณภาพฯ

5. สำนักประกันคุณภาพฯ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก/ศูนย์ ปีการศึกษา 2559  วันอังคารที่ 19 - วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560  ดำเนินการประเมิน
6. สำนักประกันคุณภาพฯ ตรวจสอบผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรและคณะวิชา และนัดหมายหลักสูตรและคณะวิชา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลใน CHE-QA Online วันอังคารที่ 5 - วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
7. สำนักประกันคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลและจัดทำ SAR มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ภายในเดือนกันยายน 2560  
8. มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  ภายในเดือนตุลาคม 2560
9. มหาวิทยาลัยส่งรายงานการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายใน ยังสกอ. ผ่านระบบ CHE-QA Online ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนงาน/ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม