qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา (ระยะที่ 1) เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีตัวแทนนักศึกษาของทุกคณะวิชาเข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 สถาบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 124 คน ทั้งนี้ ได้จัดประกวดโครงการนักศึกษา (ระยะที่ 2) ที่ได้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ดำเนินงานโครงการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ คือ โครงการเรื่อง Fun Fun ของการประกันคุณภาพการศึกษา ของ วิทยาลัยศิลปะการแสดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โครงการ What's the QA ของคณะเภสัชศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โครงการ QA Knowledge ของคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์

 20170201 102202  1485950036250  DSC 0046  20170201 155839
 20170201 155902  20170201 160004  20170201 132959  20170201 134014
 DSC 0022  DSC 0011  DSC 0031  DSC 0043
DSC 0034 DSC 0099 DSC 0100 DSC 0101
DSC 0102 DSC 0105 DSC 0106 DSC 0109
DSC 0110 DSC 0118 DSC 0120 DSC 0139 1
DSC 0136 DSC 0135 DSC 0134 DSC 0132 1
DSC 0144

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"