qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2558 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีตัวแทนนักศึกษาของทุกคณะวิชาเข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้ จะจัดประกวดโครงการนักศึกษา ที่ได้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ดำเนินงานโครงการ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Hall of Fame) 

เอกสารประกอบการอบรม 1) นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย พล.ร.ต.หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์  (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
                                      2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดย พล.ร.ต.หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
                                      3) เทคนิคการเขียนโครงการ โดย อ.โสภิดา ทะสังขา (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

 IMG 3288  IMG 3281

 

IMG 3299   IMG 3359 IMG 3432  IMG 3731 
 IMG 3452  IMG 3719  IMG 3723  IMG 3735
 IMG 3755  IMG 3733  IMG 3851  IMG 3729

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา"