qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

4 ยุทธศาสตร์ปรับอุดมศึกษาไทย (จากจดหมายข่าวสกอ.)

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า แนวทางในการยกระดับการอุดมศึกษาไทยตามร่างแผนยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยฉบับใหม่นั้น จะเน้นยุทธศาสตร์สำหรับ 4 เรื่องได้แก่

1. ส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของอุดมศึกษาไทย ปัจจุบันเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมีเพียงบางสาขาเท่านั้นที่ใช้ ซึ่งการนำหลักเกณฑ์วุฒิวิชาชีพมากำกับจะทำให้การผลิตบัณฑิตมีมาตรฐานที่ดี เช่น สาขาแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตต้องสอบผ่านการวัดผลจากแพทย์สภาถึงจะได้รับรองคุณสมบัติแพทย์ คุณภาพของแพทย์จะถูกกำกับโดยแพทย์สภา ดังนั้นการนำหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาใช้จะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

2. วางแผนผลิตบัณฑิตโดยอิงกับความต้องการของประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันแผนการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ยังไม่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่าประเทศไทยต้องการบัณฑิตในด้านใดเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อไม่มีการเก็บข้อมูลและแจ้งมายัง สกอ. ก็ไม่มีใครรู้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องวางแผนผลิตบัณฑิตอย่างไร เช่น หลักสูตรประมง นักศึกษาที่เรียนจบแทบจะไม่มีใครไปอยู่ในอุตสาหกรรมประมง หรือวนศาสตร์ที่จำนวนป่าไม้ในเมืองไทยลดลงมาก แต่การผลิตบัณฑิตยังคงมีปริมาณเท่าเดิม ขณะที่บางสาขามีความต้องการมากขึ้น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แต่มีการผลิตเพิ่มน้อยมาก ฉะนั้นถ้ามีการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนนี้ก็จะทำให้แผนผลิตบุคลากรการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศได้
3. การพัฒนาวิชาชีพครู ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้สูงสุดในการผลิตบุคลากรเข้าสู่สังคมและสถาบันอุดมศึกษาก็มีระบบวัดมาตรฐานที่ยอมรับได้ ฉะนั้นผมมีแผนที่จะกระจายความรับผิดชอบในการผลิตครู และการกำกับมาตรฐานในการผลิตไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ผลิตและกลั่นกรองครูเป็นชั้นที่ 1 ก่อน นอกจากนี้ ผมยังมีแผนจะเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพของครูให้ดีขึ้น
4. ปริมาณคนที่เรียนระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการเกลี่ยให้เหมาะสม ในบางสาขาของบางมหาวิทยาลัยที่มีผู้เรียนน้อยอาจจะปิดรับในสาขานั้น และเปิดในสาขาอื่นที่สังคมมีความต้องการแทน ขณะที่นักศึกษาส่วนน้อยนั้นก็อาจจะย้ายไปเรียนสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ยุทธศาสตร์ปรับอุดมศึกษาไทย (จากจดหมายข่าวสกอ.)