qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

มหาวิทยาลัยสยามจัดอบรม การเขียนโครงร่างองค์กร (OP: Organization Profile)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์การ (OP: Organizational Profile)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน 

 DSC 0069 DSC 0048 20160706 092517
 20160706 113016 20160706 113030  20160706 113058
 20160706 113110  20160706 113133  20160706 113141
 20160706 113242  20160706 112955  20160706 113547
 20160706 112915  20160706 113334  
     

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสยามจัดอบรม การเขียนโครงร่างองค์กร (OP: Organization Profile)