qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี 2557

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีพลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ เป็นวิทยากร

เอกสารประกอบการประชุม :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (powerpoint)  โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้้อวงศ์ (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)

IMG 8840  IMG 8820  IMG 8795 
 IMG 8799  IMG 8891  IMG 8810
 IMG 8842  IMG 8877  IMG 8870

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปี 2557