qa

Quality Assurance
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

โครงการประชุมวิชาการ "การประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ สกอ."

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประชุมวิชาการ "การประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ สกอ." โดยมีวิทยากรคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 174 คน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภายนอก จำนวน 18 คน 

 

 IMG 2723  IMG 2603  IMG 2605
 IMG 2608  IMG 2634  IMG 2730
 IMG 2651  IMG 2741  IMG 2769
 IMG 2800  IMG 2803  IMG 2809

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

  • Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
  • Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
  • Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)

You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ "การประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ สกอ."