ข้อมูลสำนักประกันฯ

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเพื่อเป้าหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ทั้งนี้เพื่อให้สังคมผู้ใช้บัณฑิตเกิดความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสยามได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการ มีการดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วนอันจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มหาวิทยาลัยสยามจึงได้มีการประกาศนโยบายคุณภาพและดำเนินการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2541 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามดำเนินการไปอย่างมีระบบมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 เพื่อให้ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถาบันทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให้บรรลุผลมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนอันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต

ที่ตั้ง
อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 302 มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5241

ปณิธาน

“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฟันเฟืองคือความร่วมมือ
เป้าหมายที่ยึดถือคือคุณภาพมหาวิทยาลัยสยาม”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง โดยจะประสานความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับเพราะเชื่อว่าความสำเร็จแห่งการดำเนินงานประกันคุณภาพปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสยามมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานประกัน คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม โดยพัฒนาความร่วมมือให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกระดับอันจะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพเพื่อพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ รายงานผลดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหาร
เพื่อติดต่อประสานงานและแสวงหาความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ