บุคลากรสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอื้อวงศ์
Asst.Prof.R.Adm.Supathra Urwongse Ph.D
รองอธิการบดี ด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
Email : supathra@siam.edu

อาจารย์ กมลรัตน์  วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

 • คุณวุฒิการศึกษา
 • กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Email : kamonrat@siam.edu

นางสาว ประภัสรา คงสาธิตพร
นักวิชาการ 

 • คุณวุฒิการศึกษา
 • BBA. International Program (Hotel&Tourism Management) Siam University
 • MBA. (Human Resource Management & General Management) Siam University
 • Email : prapasara@siam.edu

นางสาว ณัฐพร ทองชัยไพโรจน์ 
เลขานุการ

 • คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • Email : qa@siam.edu