บุคลากรในสำนักประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอื้อวงศ์
รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกมลรัตน์  วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  

 • งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • kamonrat@siam.edu

นางสาวประภัสรา คงสาธิตพร 

 • งานวิชาการและงานวิจัย
 • BBA. (International Hotel&Tourism Management) มหาวิทยาลัยสยาม
 • MBA. (Human Resource Management & General Management) มหาวิทยาลัยสยาม
 • prapasara@siam.edu

 นางสาวณัฐพร ทองชัยไพโรจน์ 

 • งานเลขานุการ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
 • qa@siam.edu