เอกสารบริหารความเสี่ยง

  • เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561new3
  • คู่มือบริหารความเสี่ยง
  • แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)
  • แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)
  • เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก (PDF) (PPT)
  • ตัวอย่าง Checklist ความเสี่ยง
  • ตัวอย่าง ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
  • บทเรียนการเรียนรู้จากหลักสูตร URM : List of University Key Risk โดยสถาบันคลังสมอง ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงษ์ และ อาจารย์ธรรญา สุขสมัย