เอกสารประชาสัมพันธ์

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ

เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM)

เอกสาร 1 : การจัดการความรู้คืออะไร (นิยามเพื่อปฏิบัติการ)
เอกสาร 2 : โมเดลปลาทู
เอกสาร 3 : การจัดการความรู้ บทความโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
เอกสาร 4 : แนวทาง รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์การจัดการความรู้

องค์กรแห่งการเรียนรู้
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
เอกสารประกอบการบรรยาย “องค์กรอัจฉริยะ” โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (powerpoint)