เอกสารเผยแพร่ และคู่มือต่างๆ

  • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
  • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
  • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563 >> คลิกที่นี่ <<
  • ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 2562 >> คลิกที่นี่ <<
  • ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
  • คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. (ปกสีชมพู) >> คลิกที่นี่ <<
  • คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ >> คลิกที่นี่ <<
  • คู่มือการใช้งาน Microsoft Team ฉบับภาษาไทย >> คลิกที่นี่ <<

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน

  • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)>>คลิกที่นี่<<
  • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม>>คลิกที่นี่<<

ายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
>> คลิกที่นี่ <<