เอกสารเผยแพร่ และคู่มือต่างๆ

 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) 2563-2566 >> คลิกที่นี่ <<
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ และแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
 • มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • แบบรายงานการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA >> คลิกที่นี่ <<
 • การสร้างและแชร์เอกสารผ่าน Google Drive กับ CHE-QA Online >> คลิกที่นี่ <<
 • การใช้งาน Less Paper มหาวิทยาลัยสยาม >> คลิกที่นี่ <<
 • สรุปการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือการใช้งาน CHE-QA Online ระดับหลักสูตร (เกณฑ์อื่นๆ) >> คลิกที่นี่ <<

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน

 • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)>>คลิกที่นี่<<
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม>>คลิกที่นี่<<

ายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
>> คลิกที่นี่ <<