เอกสารเผยแพร่ และคู่มือต่างๆ

  • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
  • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิกที่นี่ <<
  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (ปกสีชมพู) >> คลิกที่นี่ <<
  • คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ >> คลิกที่นี่ <<

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน

  • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)>>คลิกที่นี่<<
  • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม>>คลิกที่นี่<<