แบบตรวจสอบการดำเนินงานครึ่งปี(Checklist)

(Checklist)แบบตรวจสอบผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548
Checklist ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >> คลิกที่นี่ <<
Checklist ระดับปริญญาโท เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >> คลิกที่นี่ <<
Checklist ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >> คลิกที่นี่ <<

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558
Checklist ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >> คลิกที่นี่ <<
Checklist ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >> คลิกที่นี่ <<
Checklist ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >> คลิกที่นี่ <<

(Checklist) แบบตรวจสอบผลการดำเนินงาน ระดับคณะวิชา >> คลิกที่นี่ <<