แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)

(SAR FORM)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

(SAR FORM) สำหรับหลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548
– SAR FORM ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– SAR FORM ระดับปริญญาโท เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– SAR FORM ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) สำหรับหลักสูตรที่ใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558
– SAR FORM ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<
– SAR FORM ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<
– SAR FORM ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชา
– SAR FORM ระดับคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน
– SAR FORM หน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<

ตารางจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม(SDGs)
ตารางจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม(SDGs) ระดับหลักสูตร >> คลิกที่นี่ <<
ตารางจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม(SDGs) ระดับคณะวิชา >> คลิกที่นี่ <<