แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR)

(SAR FORM)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

(SAR FORM) สำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
– ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) สำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาโท
– ระดับปริญญาโท เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– ระดับปริญญาโท เกณฑ์ พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) สำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชา
– ระดับคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<

(SAR FORM) แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน
หน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<

ตารางจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม(SDGs)
ตารางจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม(SDGs) ระดับหลักสูตร >> คลิกที่นี่ <<
ตารางจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม(SDGs) ระดับคณะวิชา >> คลิกที่นี่ <<