แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน(สำหรับผู้ประเมิน)

(CAR FORM)
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

(CAR FORM) สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548
– CAR FORM ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ปี พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– CAR FORM ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– CAR FORM ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ปี พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<

(CAR FORM) สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558
– CAR FORM ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<
– CAR FORM ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<
– CAR FORM ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

(CAR FORM) แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมิน ระดับคณะวิชา (CAR FORM)
– CAR FORM ระดับคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<

(CAR FORM) แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน (CAR FORM)
– CAR FORM หน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<