แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน(สำหรับผู้ประเมิน)

ตารางคำนวณคะแนนประเมินระดับหลักสูตร และ
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

ตาราง Excel สำหรับคำนวนคะแนนประเมิน ระดับหลักสูตร 2562 >> คลิกที่นี่ <<
ตาราง Excel สำหรับคำนวนคะแนนประเมิน ระดับคณะวิชา 2562 >> คลิกที่นี่ <<

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
– ระดับปริญญาตรี เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท
– CAR Form ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– CAR Form ระดับปริญญาโท เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
– CAR FORM ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ปี พ.ศ. 2548 >>คลิกที่นี่<<
– CAR FORM ระดับปริญญาเอก เกณฑ์ปี พ.ศ. 2558 >>คลิกที่นี่<<

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับคณะวิชา (CAR FORM)
– CAR FORM ระดับคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินหน่วยงานสนับสนุน (CAR FORM)
– CAR FORM หน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<