สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรม “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรม “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561