สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7 โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ จัดออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 สำหรับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และรอบที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 15 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 128 คน