โครงการประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เชิญหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561