โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการทบทวนเกณฑ์การประเมินและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีแนวปฏบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยวิทยากรคือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของสกอ. เป็นผู้อบรม ซึ่งมีผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน