โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีวิทยากรคือ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่รับผิดชอบด้านความเสียงระดับคณะ และสำนัก เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน