การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังนี้
1. คณะเภสัชศาสตร์
2. คณะศิลปศาสตร์
3.คณะนิติศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์
5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะพยาบาลศาสตร์
7. คณะบริหารธุรกิจ
8. คณะนิเทศศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. วิทยาลัยนานาชาติ
11. วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (SCA)
12.คณะสาธารณสุขศาสตร์
13. คณะแพทยศาสตร์