การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 9 สำนัก ดังนี้
1. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
2. สำนักทะเบียนและวัดผล
3. สำนักวิชาการ
4. สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
5. สำนักกิจการนักศึกษา
6. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
7. สำนักสหกิจศึกษา
8. สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
9. สำนักทรัพยากรบุคคล