การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ), ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม (กรรมการ), ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) และ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)