การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 40 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 15. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 17. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพิมพ์ 18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 19. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ 21. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 22. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 23. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 24. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 25. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 26. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการทูต 27. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 28. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 29. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 30. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 31. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 32. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 33. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 34. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 35. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและการประกอบการ 36. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 37. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัฑิต 38. หลักบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 39. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 40.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง