การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังนี้

 1. คณะพยาบาลศาสตร์
 2. คณะเภสัชศาสตร์
 3. คณะแพทยศาสตร์
 4. คณะศิลปศาสตร์
 5. คณะนิติศาสตร์
 6. คณะวิทยาศาสตร์
 7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. คณะบริหารธุรกิจ
 9. คณะนิเทศศาสตร์
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. วิทยาลัยนานาชาติ
 12. วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (SCA)
 13. คณะสาธารณสุขศาสตร์