การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 สำนัก ดังนี้

  1. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
  2. สำนักทะเบียนและวัดผล
  3. สำนักวิชาการ
  4. สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
  5. สำนักกิจการนักศึกษา
  6. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
  7. สำนักสหกิจศึกษา
  8. สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา