การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นำโดย

  1. รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธานกรรมการ)
  2. รศ.ชาญ ถนัดงาน (กรรมการ)
  3. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ)
  4. ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ)
  5. ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)