Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย C-IQA

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจิตอาสา และ รางวัลที่ 3 ชื่อโครงการ รักษ์น้ำ ในโครงการประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษา (C-IQA)