ผลการประกวดโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย C-IQA

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจิตอาสา และ รางวัลที่ 3 ชื่อโครงการ รักษ์น้ำ ในโครงการประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษา (C-IQA)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรม “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรม “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7 โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ จัดออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 สำหรับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และรอบที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 15 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 128 คน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีวิทยากรคือ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่รับผิดชอบด้านความเสียงระดับคณะ และสำนัก เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน