หมายเหตุ: บาง LINK ในหน้านี้ แสดงผลได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader
ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โปรดดาวน์โหลดไปติดตั้งก่อนโดย คลิกที่นี่
ยินดีต้อนรับสู่  เว็บเพจสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ติดต่อ โทร.02-4570068 ต่อ 5241...ช่องทางเพิ่มเติม.เบอร์ภายในโดยตรง..02-8678041..และ 091-8405032

เมนูหลัก

ข้อมูลสำนักประกันฯ
ทำเนียบคณะกรรมการ/
คณะทำงาน
ทำเนียบผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยสยาม
รายชื่อผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนตำแหน่งประธานของ สกอ.ทั้งหมด
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม
CHE-QA ONLINE SYSTEM VERSION III
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
(สกอ.)
เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เว็บไซต์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เว็บไซต์
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
The Knowledge Management Institute
(KMI)
Link เว็บไซต์การศึกษา

สาระ/ข่าวสาร/กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยสยามได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน และระดับคณะวิชา
ด้วยผลการประเมิน 4.53 (ระดับดีมาก)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "เกณฑ์ EdPEx กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ณ ห้อง Auditorium อาคาร 19 ชั้น 19 โดยมีบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา ศิริทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Pdf) โดย รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์
2011-2012 Education Criteria for performance Excellence (National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce)
(Pdf)
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) (Pdf)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามได้จัดโครงการอบรมเรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 – ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2556  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 147 คน ผ่านการอบรม 128 คน ต่อมาได้มีการจัดประกวดโครงการของนักศึกษาที่ได้นำระบบ PDCA ไปใช้ในการดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557  ที่ผ่านมา ผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คณะเภสัชศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 - ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 โดยมีคณะผู้ประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คณะผู้ประเมิน 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย
                   2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี
                   3. รองศาสตราจารย์ ชาญ  ถนัดงาน
                   4. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี
                   5. ดร.มารุจ  ลิมปะวัฒนะ
 
 
 

 

บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพองค์การกับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่)
โดย พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ ,ดร.นลินี สุตเศวต และนางสาวกมลรัตน์ วัชรินทร์
นำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556
   
4 ุทธศาสตร์ปรับอุดมศึกษาไทย (จากจดหมายข่าวสกอ.)
       
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า แนวทางในการยกระดับการอุดมศึกษาไทยตามร่างแผนยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยฉบับใหม่นั้น จะเน้นยุทธศาสตร์สำหรับ 4 เรื่องได้แก่
1. ส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ในระดับอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของอุดมศึกษาไทย ปัจจุบันเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมีเพียงบางสาขาเท่านั้นที่ใช้ ซึ่งการนำหลักเกณฑ์วุฒิวิชาชีพมากำกับจะทำให้การผลิตบัณฑิตมีมาตรฐานที่ดี เช่น สาขาแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตต้องสอบผ่านการวัดผลจากแพทย์สภาถึงจะได้รับรองคุณสมบัติแพทย์ คุณภาพของแพทย์จะถูกกำกับโดยแพทย์สภา ดังนั้นการนำหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพมาใช้จะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. วางแผนผลิตบัณฑิตโดยอิงกับความต้องการของประเทศเป็นหลัก ปัจจุบันแผนการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ยังไม่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่าประเทศไทยต้องการบัณฑิตในด้านใดเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อไม่มีการเก็บข้อมูลและแจ้งมายัง สกอ. ก็ไม่มีใครรู้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยต้องวางแผนผลิตบัณฑิตอย่างไร เช่น หลักสูตรประมง นักศึกษาที่เรียนจบแทบจะไม่มีใครไปอยู่ในอุตสาหกรรมประมง หรือวนศาสตร์ที่จำนวนป่าไม้ในเมืองไทยลดลงมาก แต่การผลิตบัณฑิตยังคงมีปริมาณเท่าเดิม ขณะที่บางสาขามีความต้องการมากขึ้น เช่น วิศวกรรมศาสตร์ แต่มีการผลิตเพิ่มน้อยมาก ฉะนั้นถ้ามีการเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนนี้ก็จะทำให้แผนผลิตบุคลากรการศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศได้
3. การพัฒนาวิชาชีพครู ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งความรู้สูงสุดในการผลิตบุคลากรเข้าสู่สังคมและสถาบันอุดมศึกษาก็มีระบบวัดมาตรฐานที่ยอมรับได้ ฉะนั้นผมมีแผนที่จะกระจายความรับผิดชอบในการผลิตครู และการกำกับมาตรฐานในการผลิตไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ผลิตและกลั่นกรองครูเป็นชั้นที่ 1 ก่อน นอกจากนี้ ผมยังมีแผนจะเพิ่มเงินทุนในการพัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพของครูให้ดีขึ้น
4. ปริมาณคนที่เรียนระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการเกลี่ยให้เหมาะสม ในบางสาขาของบางมหาวิทยาลัยที่มีผู้เรียนน้อยอาจจะปิดรับในสาขานั้น และเปิดในสาขาอื่นที่สังคมมีความต้องการแทน ขณะที่นักศึกษาส่วนน้อยนั้นก็อาจจะย้ายไปเรียนสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 โดยมีคณาจารย์ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 ท่าน
 มหาวิทยาลัยสยามรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
        เมื่อวันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 โดยมีคณะผู้ประเมินดังนี้
        1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร
        2.รองศาสตราจารย์ ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
        3.รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ
        4.รองศาสตราจารย์ชาญ  ถนัดงาน
        5.อาจารย์สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
        6.อาจารย์ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์
 

แผนงาน/ประกาศ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

แผนการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/คณะวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ ปีการศึกษา 2556
      
รายการ วัน/เดือน/ปี หมายเหตุ
1.ภาควิชารายงานผลการดำเนินงานระดับภาควิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ต่อคณะวิชา ภายในเดือนตุลาคม 2556 ดำเนินงานโดยคณะวิชา
2.คณะส่งสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานระดับภาควิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 ส่งที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
3.คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา ประจำภาคการศึกษา 1/2556

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2556 (30 พฤศจิกายน 2556)

คณะวิชาส่งยังผู้ประเมิน

4.คณะวิชารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำภาคการศึกษา 1/2556

 

พุธที่ 11 – ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 SAR ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน ส่งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประเมิน
5. ภาควิชาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556

จันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557

ภาควิชาส่งยังคณะวิชา เพื่อรวบรวมทำ SAR คณะวิชา และส่งยังผู้ประเมินก่อนวันประเมิน 7 วัน

6. ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2556 จันทร์ที่ 31 – ศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

- ดำเนินงานโดยคณะวิชา
-
SAR ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน ส่งรวบรวมที่คณะวิชา

7. - คณะวิชารวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาครบทุกภาควิชา ส่งยังสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
    - คณะวิชาจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
ภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557  
8. สำนักจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2556 ภายในเดือนพฤษภาคม 2557  
9. คณะวิชาเสนอชื่อผู้ประเมินภายนอกจำนวน 1 คน (สำนักประกันคุณภาพฯ จะจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเพื่อขออนุมัติจากอธิการบดี)
หมายเหตุ : คณะที่ต้องรับการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จาก สกอ. ให้เสนอชื่อ 3 ท่าน ตามเกณฑ์ จากรายชื่อในหนังสือแจ้งเรื่องการติดตามตรวจสอบจาก สกอ.
ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557  
10. คณะวิชาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 และกรอกข้อมูลในฐานข้อมูล CHE-QA ภายในวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 ส่งที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
11. สำนักส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ภายในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557  
12. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 จันทร์ที่ 9 - ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 - SAR ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน ส่งที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 7 วันหลังการประเมิน
13. ประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2556 จันทร์ที่ 16 - ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 - SAR ฉบับปรับแก้หลังการประเมิน ส่งที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 7 วันหลังการประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน (ดาวน์โหลด)
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย และผลิตภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554)
        
มหาวิทยาลัยสยามได้พัฒนาวิสัยทัศน์ จัดทำอัตลักษณ์นักศึกษา และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผลิตภาพในการดำเนินงานดังนี้
วิสัยทัศน์                      : มหาวิทยาลัยสยามเป็นหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและภูมิภาค
                                     โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม ตลอดจนความเป็นนานาชาติ

อัตลักษณ์นักศึกษา
       : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ คู่วิสัยทัศน์สากล
Identity                        : Life-long learners with integrity and global perspectives.

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
  : จัดการศึกษาอย่างตรงประเด็น เพื่อเตรียมตัวสู่อาชีพ ในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันด้วยการยอมรับ และเคารพในความแตกต่าง
Uniqueness                   : Provides career relevant education in an environment which recognizes and respects diversity.

ผลิตภาพ                 
     : จัดการศึกษาได้คุณภาพ มีความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม คือ "ขยัน ซื่อสัตย์"
ปีการศึกษา 2556
(ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

ข้อ 1. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความประพฤติซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักการของความถูกต้อง ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ต่อประเทศชาติ มีความจริงใจ และปลอดจากความรู้สึกลำเอียงอันจะนำไปสู่ความอคติ
ข้อ 2. มีความขยัน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความประพฤติที่มุ่งมั่น อุตสาหะ พยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานวิชาการ
(ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคา 2557)

(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ)
รัฐบาลได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา ต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ในฐานะของนักการศึกษา จึงควรร่วมกันติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ สำนักประกันคุณภาพฯ จึงขอนำเสนอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านการศึกษา (คลิกที่นี่)
 

เอกสารทั่วไปสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

 
  รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  - รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (คลิกตามรายชื่อสถาบัน)
  ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเขียน SAR
  - จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ภาคการศึกษาที่ 1/2556

- จำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนเต็มเวลาเทียบเท่า ปีการศึกษา 2556
  เอกสารสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน
  - แบบฟอร์มเขียนผลประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2555
  - ตารางช่วยคำนวณคะแนนการประเมิน ระดับคณะวิชา (ตาราง ป.1 และ ป.2)
  แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
- แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม
  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพของการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556
  - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพของการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษา)
  - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพของการดำเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2556 (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
  แบบฟอร์มสำหรับระดับภาควิชา
  - แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556
(สำหรับภาควิชาใช้เก็บข้อมูลอาจารย์รายบุคคลเพื่อช่วยการจัดทำ SAR ทั้งนี้อาจจะไม่ครบทุกองค์ประกอบ ขาดองค์ประกอบที่ 1)
  - แบบฟอร์มการเขียนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2556 (สำหรับผู้ประเมินคุณภาพฯ ระดับภาควิชา)
  ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2555
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  - ระดับภาควิชา (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 2.5, องค์ประกอบที่ 3 สำหรับภาควิชาที่ไม่มีนักศึกษา, 4.1, 4.2, 5.1, องค์ประกอบที่ 8, องค์ประกอบที่ 9)
     ทั้งนี้มีการปรับเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4   
 (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงการปรับเกณฑ์)
   - ระดับคณะวิชา (ยกเว้นองค์ประกอบที่ 8)
- Internal Quality Assurance Handbook (download)
- คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (สมศ.) 
  - ระดับภาควิชา  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 10, 11, 12, 13, 15, 16.1, 17, 18.1, 18.2)
  - ระดับคณะวิชา (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12)
- Manual for the Third Round of External Quality Assessment (2011-2015)
  Higher Education Institutions 2011 Version
  Produced by The Office for National Education Stands and Quality Asessment (Public Organization) (download)
 

เอกสารบริหารความเสี่ยง

 
- คู่มือบริหารความเสี่ยง
- แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1)
- แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2)
- (ร่าง) รายงานบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2555
 
 

เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา - download

  ข้อมูลวารสารวิชาการไทย โดยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center-TCI ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ข้อมูลวารสารวิชาการไทย โดยศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center-TCI ) สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
   กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (เอกสารเผยแพร่)
   แบบประเมินคุณภาพความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2552   (ประกอบการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 ของ สกอ.)
       
* ทั้งนี้ คณะวิชาหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถปรับข้อคำถามให้สอดคล้องกับการบริการของคณะวิชา/หน่วยงานตนเอง
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
  เกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายการใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสยาม (สำหรับการคิดมูลค่าในการให้บริการวิชาการ ฯลฯ)
 

เอกสารประชาสัมพันธ์ - download

หนังสือเผยแพร่ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
     1. Knowledge Management : การจัดการความรู้  โดย สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ
     2. Risk Management : การบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นฤมล สอาดโฉม
     3. Strategy Map :  แผนที่ยุทธศาสตร์  โดย รศ.ดร.พสุ  เตชะรินทร์ และคณะ
  เอกสารความรู้ : การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM)
      
เอกสาร 1 : การจัดการความรู้คืออะไร (นิยามเพื่อปฏิบัติการ)
      เอกสาร 2 : โมเดลปลาทู
      เอกสาร 3 : การจัดการความรู้ บทความโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
      เอกสาร 4 : แนวทาง รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์การจัดการความรู้
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา  โดย พล.ร.ต.หญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ (powerpoint)
  เอกสารประกอบการบรรยาย "องค์กรอัจฉริยะ" โดย ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา  (powerpoint)

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Free Web Counters

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์  มงคลวนิช (อาคาร 3) ชั้น 3 เลขที่ 38 ถ.เพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5241 , 02-8678041, 091-8405032

ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเสนอความต้องการต่อการบริการได้ที่
E-mail: qa@siam.edu