เกี่ยวกับสำนักประกันฯ


ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมผู้ใช้บัณฑิตเกิดความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยสยามได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิชาการ มีการดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน อันจะส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มหาวิทยาลัยสยามจึงได้มีการประกาศนโยบายคุณภาพ และดำเนินการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2541 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินการไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้ง “สำนักประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้น ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2545 เพื่อให้ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถาบัน ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกให้บรรลุผลมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินการ รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต โดยผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา คือ ผศ.ดร. พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

ที่ตั้ง
อาคารอนุสรณ์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 302
มหาวิทยาลัยสยาม เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5241
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ปณิธาน
“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฟันเฟืองคือความร่วมมือ
เป้าหมายที่ยึดถือ คือคุณภาพมหาวิทยาลัยสยาม”

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุง
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง
โดยการประสานความร่วมมือของบุคลากรในทุกระดับ
เพราะเชื่อว่า ความสำเร็จแห่งการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอยู่ที่
ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสยาม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสยามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม โดยพัฒนาความร่วมมือให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกระดับ
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพให้มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก