บุคลากรสำนักประกันคุณภาพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอื้อวงศ์
Asst.Prof.R.Adm.Supathra Urwongse Ph.D
รองอธิการบดี ด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
Email : supathra@siam.edu

อาจารย์ กมลรัตน์  วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • คุณวุฒิการศึกษา
  • กศ.บ. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประภัสรา คงสาธิตพร
นักวิชาการ 

  • คุณวุฒิการศึกษา
  • BBA. International Program (Hotel&Tourism Management) Siam University
  • MBA. (Human Resource Management & General Management) Siam University
  • Email : prapasara@siam.edu

สิริลักษณ์ รูจีพันธ์
เลขานุการ

  • คุณวุฒิการศึกษา
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
  • Email : qa@siam.edu