เอกสารสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

  • แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน (SAR) >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมิน ระดับหน่วยงานสนับสนุน (สำหรับผู้ประเมิน) >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน >คลิกที่นี่<
  • คู่มือเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม รายงานประจำปี (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องรับการประเมิน) >คลิกที่นี่<