ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน

  • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) >คลิกที่นี่<
  • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. >คลิกที่นี่<