แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน (Improvement Plan)
– แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร >> คลิกที่นี่ <<
– แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา >> คลิกที่นี่ <<
– แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<