เอกสารเผยแพร่ คู่มือ และเอกสารสำหรับการประเมิน

(SAR FORM)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร – คลิกที่นี่ –
เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา – คลิกที่นี่ –
เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน – คลิกที่นี่ –

แบบฟอร์ม รายงานประจำปี (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องรับการประเมิน) >คลิกที่นี่<

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน (สำหรับผู้ประเมิน)
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับหลักสูตร >> คลิกที่นี่ <<
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับคณะวิชา >> คลิกที่นี่ <<
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ระดับหน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน (Improvement Plan)

– แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร >> คลิกที่นี่ <<
– แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา >> คลิกที่นี่ <<
– แบบฟอร์มแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน >> คลิกที่นี่ <<

**** NEW **** เอกสารสำหรับการติดตามข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(รับปริญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2566) ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA
>คลิกที่นี่<

 • คู่มือ ตรวจสอบหลักสูตร สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ธันวาคม 2565) >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA 4.0 >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา 2557 สกอ. สป.อว. (ปกสีชมพู) >> คลิกที่นี่ <<
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) 2563-2566 >> คลิกที่นี่ <<

ปฏิทินประกันคุณภาพ และ ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2566 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563 >> คลิกที่นี่ <<

 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2566 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2564 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ และแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
 • มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • แนวทางการจัดการความรู้ KM >> คลิกที่นี่ <<
 • การสร้างและแชร์เอกสารผ่าน Google Drive กับ CHE-QA Online >> คลิกที่นี่ <<
 • การใช้งาน Less Paper มหาวิทยาลัยสยาม >> คลิกที่นี่ <<
 • สรุปการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือการใช้งาน CHE-QA Online ระดับหลักสูตร (เกณฑ์อื่นๆ) >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือการใช้งาน Microsoft Team ฉบับภาษาไทย >> คลิกที่นี่ <<

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน

 • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. >> คลิกที่นี่ <<
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. สป.อว.)>>คลิกที่นี่<<

ายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
>> คลิกที่นี่ <<