เอกสารการบริหารความเสี่ยง SU-ERM1 SU-ERM2

  • คู่มือการบริหารความเสี่ยง >> คลิกที่นี่ <<
  • แบบประเมินความเสี่ยง >> คลิกที่นี่ <<
  • แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (SU-ERM 1) >> คลิกที่นี่ <<
  • แผนบริหารความเสี่ยง (SU-ERM 2) >> คลิกที่นี่ <<