เอกสารสำหรับระดับคณะวิชา

  • แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชา (SAR) >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมิน ระดับคณะวิชา (สำหรับผู้ประเมิน) >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน >คลิกที่นี่<
  • (ร่าง)กำหนดการการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา >คลิกที่นี่<
  • ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง >คลิกที่นี่<