เอกสารสำหรับระดับหลักสูตร

  • แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA (SAR) >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมิน (สำหรับผู้ประเมิน) >คลิกที่นี่<
  • แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน >คลิกที่นี่<
  • (ร่าง)กำหนดการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร >คลิกที่นี่<
  • ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA >คลิกที่นี่<