แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และ ความพึงพอใจของนายจ้าง

**** NEW **** เอกสารสำหรับการติดตามข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(รับปริญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2566) ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>คลิกที่นี่<<

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
– ฉบับภาษาไทย >> PDF File คลิกที่นี่ >> Word File คลิกที่นี่
– ฉบับภาษาอังกฤษ >> >> PDF File คลิกที่นี่ >> Word File คลิกที่นี่
แบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการ/นายจ้างของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี >>คลิกที่นี่<<
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/นายจ้างของบัณฑิต ระดับปริญญาโท/เอก >> คลิกที่นี่<<