การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ), ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม (กรรมการ), ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) และ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)

การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 9 สำนัก ดังนี้ 1. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา2. สำนักทะเบียนและวัดผล3. สำนักวิชาการ4. สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ5. สำนักกิจการนักศึกษา6. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม7. สำนักสหกิจศึกษา8. สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา9. สำนักทรัพยากรบุคคล

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังนี้ 1. คณะเภสัชศาสตร์2. คณะศิลปศาสตร์3.คณะนิติศาสตร์4. คณะวิทยาศาสตร์5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ6. คณะพยาบาลศาสตร์7. คณะบริหารธุรกิจ8. คณะนิเทศศาสตร์9. คณะวิศวกรรมศาสตร์10. วิทยาลัยนานาชาติ11. วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (SCA)12.คณะสาธารณสุขศาสตร์13. คณะแพทยศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 8. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ 12.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 16. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต […]

โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการทบทวนเกณฑ์การประเมินและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีแนวปฏบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยวิทยากรคือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของสกอ. เป็นผู้อบรม ซึ่งมีผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน 

โครงการประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เชิญหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ผลการประกวดโครงการอบรมและประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย C-IQA

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อโครงการ กฟผ.เพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าจิตอาสา และ รางวัลที่ 3 ชื่อโครงการ รักษ์น้ำ ในโครงการประกวด กิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็น การประกันคุณภาพการศึกษา (C-IQA)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรม “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการอบรม “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยามจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ มคอ.1-7 โดยวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ จัดออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 สำหรับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และรอบที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 15 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น 128 คน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีวิทยากรคือ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่รับผิดชอบด้านความเสียงระดับคณะ และสำนัก เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน