การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธานกรรมการ) รศ.ชาญ ถนัดงาน (กรรมการ) รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ) ศ.กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)

การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 สำนัก ดังนี้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักกิจการนักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักสหกิจศึกษา สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (SCA) คณะสาธารณสุขศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 40 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 15. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 17. […]

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยสยาม รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 นำโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการ), ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม (กรรมการ), ศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง (กรรมการ) และ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ (กรรมการและเลขานุการ)

การประเมินคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 9 สำนัก ดังนี้ 1. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา2. สำนักทะเบียนและวัดผล3. สำนักวิชาการ4. สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ5. สำนักกิจการนักศึกษา6. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม7. สำนักสหกิจศึกษา8. สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา9. สำนักทรัพยากรบุคคล

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 13 คณะวิชา ดังนี้ 1. คณะเภสัชศาสตร์2. คณะศิลปศาสตร์3.คณะนิติศาสตร์4. คณะวิทยาศาสตร์5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ6. คณะพยาบาลศาสตร์7. คณะบริหารธุรกิจ8. คณะนิเทศศาสตร์9. คณะวิศวกรรมศาสตร์10. วิทยาลัยนานาชาติ11. วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง (SCA)12.คณะสาธารณสุขศาสตร์13. คณะแพทยศาสตร์

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 42 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 8. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ 12.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 16. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต […]

โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นการทบทวนเกณฑ์การประเมินและสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีแนวปฏบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 12 ชั้น 5 โดยวิทยากรคือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร วิทยากรกลางของสกอ. เป็นผู้อบรม ซึ่งมีผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน 

โครงการประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ได้เชิญหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561