เอกสารสำหรับการประเมิน คู่มือ และเอกสารเผยแพร่

คู่มือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA 4.0
(สำหรับระดับหลักสูตร) >> คลิกที่นี่ <<

เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน

 • เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คลิกที่นี่ <
 • เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา > คลิกที่นี่ <
 • เอกสารสำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน คลิกที่นี่ <
 • เอกสารสำหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องรับการประเมิน (แบบฟอร์มรายงานประจำปี) >คลิกที่นี่<
 • ผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการ หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ คลิกที่นี่ <
 • NEW!!! คู่มือการใช้งาน CHE-QA Online ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<

ลิงก์เว็บไซต์-เฟสบุ๊คแฟนเพจ หน่วยงานสนับสนุน

ลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักวิชาการสำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
สำนักวิเทศก์สัมพันธ์
สำนักรับสมัครนักศึกษา
สำนักแผนงานและวิจัยสถาบัน
สำนักทรัพยากรบุคคล
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBIS
ศูนย์สารสนเทศวิชาการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชุมชนศูนย์สุขภาพ  


คู่มือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) 2567-2570
(สำหรับระดับคณะวิชา) >> คลิกที่นี่ <<

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในตำแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด โดยจะได้รับความรู้ตั้งแต่การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งจะช่วยในการค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาและความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ได้ที่ https://shorturl.at/fgqW9 

หรือ รับฟังการบรรยายย้อนหลัง ตามลิงก์ด้านล่าง

ครั้งที่วัน / เดือน / ปี ที่จัดรับฟังการบรรยายย้อนหลัง คลิกที่หัวข้อ
1วันที่ 10 มกราคม 2567EdPEx overview และ OP
2วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567หมวด 1 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
3วันที่ 8 มีนาคม 2567หมวด 2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
4วันที่ 9 เมษายน 2567หมวด 3 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
5วันที่ 8 พฤษภาคม 2567หมวด 4 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
6วันที่ 5 มิถุนายน 2567หมวด 5 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
7วันที่ 12 กรกฎาคม 2567หมวด 6 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสำหรับการติดตามข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
(รับปริญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2566) ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>คลิกที่นี่<<

 • คู่มือ ตรวจสอบหลักสูตร สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ธันวาคม 2565) >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือ ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA 4.0 >> คลิกที่นี่ <<
 • เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 2567-2570 >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา 2557 สกอ. สป.อว. (ปกสีชมพู) >> คลิกที่นี่ <<

ปฏิทินประกันคุณภาพ และ ปฎิทินการศึกษา

 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2566 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2566 >> คลิกที่นี่ <<
 • ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 >> คลิกที่นี่ <<
 • ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาฯ และแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก >> คลิกที่นี่ <<
 • กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 >> คลิกที่นี่ <<
 • OKRs กับการประกันคุณภาพการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
 • NEW!!! คู่มือการใช้งาน CHE-QA Online ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา >>คลิกที่นี่<<
 • แนวทางการจัดการความรู้ KM >> คลิกที่นี่ <<
 • การสร้างและแชร์เอกสารผ่าน Google Drive กับ CHE-QA Online >> คลิกที่นี่ <<
 • การใช้งาน Less Paper มหาวิทยาลัยสยาม >> คลิกที่นี่ <<
 • สรุปการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ >> คลิกที่นี่ <<
 • คู่มือการใช้งาน Microsoft Team ฉบับภาษาไทย >> คลิกที่นี่ <<

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน

 • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
  ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. >> คลิกที่นี่ <<
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  ระดับอุดมศึกษา ของ(สกอ.) สป.อว. >>คลิกที่นี่<<